SÚŤAŽ OBAL ROKU

O súťaži

OBAL ROKU je prestížna a certifikovaná súťaž, ktorá každoročne oslavuje najlepšie inovácie, kreativitu a udržateľnosť v oblasti obalového priemyslu. Táto udalosť predstavuje platformu pre prezentáciu najnovších trendov a technológií, a taktiež oceňuje tých, ktorí vytvárajú špičkové obaly s ohľadom na životné prostredie a spoločnosť.

Súťaž OBAL ROKU 2024 ponúka jedinečnú príležitosť pre firmy, dizajnérov a výrobcov, aby ukázali svoje schopnosti v oblasti obalového dizajnu, zvýšili povedomie o svojich značkách a nadviazali nové obchodné kontakty. Súťaž je otvorená pre účastníkov z rôznych odvetví, ako sú potraviny, nápoje, kozmetika, farmaceutika, elektronika a ďalšie. Cieľom súťaže je vyzdvihnúť a následne propagovať najlepšie myšlienky, inovácie a technológie v oblasti balenia, ktoré sa na trhu objavujú. Súčasne je daná možnosť oceniť prácu obalových konštruktérov a dizajnérov pri slávnostnom odovzdaní ocenení na Galavečere obalového kongresu OBALKO.

Súťaž OBAL ROKU, ktorú certifikuje celosvetová organizácia World Packaging Organisation, je vstupnou bránou k udeľovaniu cien WorldStar Packaging Awards.

Obalová súťaž s tradíciou

O značke OBAL ROKU

Značka súťaže OBAL ROKU je obalovou súťažou s tradíciou. V novodobej histórii sa jedná už o 31. ročník súťaže.

Obal roku patrí do rodiny národných obalových súťaží pod hlavičkou WorldStar Packaging Awards. Táto tradičná obalová súťaž patrí medzi projekty, ktoré pomáhajú vyvíjať, formovať a podporovať komunitu okolo obalov na Slovensku aj v Česku.

Harmonogram súťaže

Harmonogram

 • 24. 4. 2024 - otvorenie prijímania prihlášok.
 • 5. 8. 2024 - dátum ukončenia prijímania prihlášok.
 • 12. 8. 2024 - zahájení nastudování přihlášených obalových exponátů.
 • 23. 8. 2024 - posledný deň na doručenie vzorky exponátu obalu (mimo dohody).
 • Hodnotenie odbornou porotou - 27. - 29. 8. 2024. Odborná porota hodnotí obaly z hľadiska inovácií, ochrany výrobkov, požiadaviek používateľov a vplyvu na životné prostredie, ale aj z hľadiska legislatívy a marketingu.
 • 29. 8. 2024 - neformálna afterparty. Pre žiadateľov, porotu a priateľov balenia. Víťazi súťaže budú neformálne vyhlásení na After Party.
 • 13. 9. 2024 - doručenie podkladov pre trofeje ocenených exponátov.
 • 17. október 2024 - víťazi a slávnostné odovzdávanie cien
 • Propagácia finalistov - od prihlásenia do augusta 2024.
GALAVEČER A SLAVNOSTNÉ PREDANIE OCENENIA 2024

Odovzdávanie ocenení

Zástupcom spoločností ocenených exponátov v súťaži OBAL ROKU 2024 budú odovzdané trofeje a certifikáty v októbri 2024 na Galavečere. Počas slávnostného galavečera budú vyhlásení držitelia zlatej, striebornej a bronzovej Ceny predsedníčky poroty OBAL ROKU 2024.

KONTAKTUJTE NÁS TU

Organizácia súťaže

Iva Werbynská: +420 730 173 101, iva.werbynska@syba.cz

SÚŤAŽNÁ KATEGÓRIA OBALU ROKU

Kategória

Podobne ako v celosvetovej súťaži WorldStar, ktorá udeľuje certifikát OBAL ROKU, kde je úspech v miestnej súťaži jedinou možnosťou, ako sa dostať do celosvetovej súťaže, sú prihlásené obalové riešenia rozdelené do kategórií podľa oblasti použitia:

Automobilový/dopravný a priemyselný balenie Balenie darčekov Čistiace a pracie prostriedky Dizajn a grafika Dizajn Touch E-commerce Elektronika a spotrebiče Etikety Farmaceutické výrobky Kozmetika Krmivo pre domáce zvieratá Marketing Nápoje POP & POS displeje Potraviny Procesy a technológie Pivný dizajn Touch – plechovka Pivný dizajn Touch – fľaša Pivný dizajn Touch – etiketa Ostatní

Špeciálne ocenenie OBALU ROKU

Špeciálne ocenenie

Cena predsedníčky poroty
Najlepší z najlepších z troch TOP obalových riešení; zlatá, striebornáa bronzová verzia.

Cena za udržateľnosť
Najlepší obal z hľadiska recyklovateľnosti, triediteľnosti a opätovného použitia Patrón EKO-KOM.

Packaging Print Prize
Ocenenie Packaging Print Prize za výnimočnú kvalitu / inováciu v potlači obalu pod patronátom Společnosti tisku z.s.

Cena ministra životného prostredia
Ocenenie udelené ministrom životného prostredia pánom Mgr. Petrem Hladíkem

HODNOTENIE EXPONÁTOV ODBORNOU POROTOU

Kritériá hodnotenia

V súťaži Obal roka sú prihlásené obaly hodnotené podľa niekoľkých kľúčových kritérií, ktoré odrážajú rôzne aspekty obalového designu, inovácie a udržateľnosti.

Tu je prehľad hlavných kritérií hodnotenia:

 1. Inovácia: toto kritérium hodnotí originalitu a kreativitu v dizajne obalov vrátane inovatívneho využitia materiálov a technológií. Hodnotí sa jedinečnosť nápadu a schopnosť odlíšiť sa od konkurencie na trhu. Stupeň inovácie môže zahŕňať nielen inovatívne prvky dizajnu, ale v odôvodnených prípadoch môže zahŕňať aj inováciu z hľadiska úspory materiálu a energie atď.
 2. Funkčnosť: Posudzuje sa praktickosť obalu, jeho jednoduchá manipulácia a použiteľnosť pre používateľa. Dôležitá je ergonómia, bezpečnosť a pohodlie používateľa pri manipulácii s obalom. Zohľadňuje sa aj správna prezentácia povinných informácií na obale, ako aj dôraz na marketingové vlastnosti. Posudzuje sa, či obal plní funkciu, na ktorú bol navrhnutý: ochrana, manipulácia a preprava, informácie, marketing. V tejto kategórii sa posudzuje aj súlad s predpismi, ak obal podlieha nejakej legislatíve (napr. styk s potravinami, zákon o obaloch atď.).
 3. Technické spracovanie: Kritérium zahŕňa kvalitu materiálu, konštrukciu obalu a jeho funkčnosť. Kritérium zahŕňa aj posúdenie výrobnej konštrukcie v súlade s dostupnými technológiami. Posudzuje sa stabilita, odolnosť a životnosť obalu, ako aj presnosť a kvalita dizajnu. V prípade dôrazu na materiál musia vlastnosti materiálu vychádzať z jeho vlastností, ktoré žiadateľ preukazuje technickým listom, skúškami z certifikovaných laboratórií atď. Technické vyhotovenie a funkčnosť exponátu by mali byť v súlade s predloženým opisom a špecifikáciou.
 4. Dizajn a konštrukčná forma: V tomto kritériu sa hodnotí grafické a/alebo konštrukčné riešenie obalu, jeho vizuálna a estetická hodnota vo vzťahu k cieľovej skupine, pre ktorú je určený, a s ohľadom na funkciu obalu (pozri kritérium Funkčnosť) a typ obalu (predajný, skupinový, prepravný). Dôležitá je schopnosť obalu odrážať identitu značky a osloviť zákazníkov.
 5. Hodnotia sa vlastnosti obalov, ktoré ovplyvňujú dodávateľský reťazec alebo logistické procesy a toky. Pri hodnotení by sa mali zohľadniť prínosy z pohľadu príjemcu obalového riešenia, obalu alebo inovácie. Z hľadiska obalov sú podstatné tieto oblasti logistiky - skladovanie, preprava a manipulácia. Vlastnosti a špecifikácie obalu: rozmery, tvar, pevnosť obalu.
  Odolnosť obalu voči klimatickému a mechanickému poškodeniu.
  Rozmerová kompatibilita s dopravnými prostriedkami, skladovacími systémami a inými logistickými normami.
  Vhodnosť na prepravu, manipuláciu a skladovanie: označenie, spôsoby manipulácie, stohovateľnosť, súlad s predpismi upravujúcimi medzinárodnú prepravu (napr. nebezpečný tovar). V prípade argumentácie skúškami (napr. pád, vibrácie atď.) žiadateľ predloží dôkazy v podobe certifikátov, technických listov atď.
 6. Udržateľnosť a sociálna zodpovednosť: udržateľnosť sa posudzuje z hľadiska ekologického dizajnu obalov, t. j. úsilia o prevenciu (znižovanie materiálových zdrojov, spotreby energie a vody) a recyklovateľnosti obalov (vrátane možnosti triedenia spotrebiteľom a na dotrieďovacích linkách). Sociálna zodpovednosť sa posudzuje v prípade obalov s charitatívnym zameraním.
 7. Zdravý rozum: pri snahe o čo najudržateľnejší obal nesmieme zabúdať na jeho základné funkcie: ochrana výrobku, jednoduchá manipulácia - pohodlie pri používaní, preprava, predaj - marketingový nástroj. V neposlednom rade na jeho technickú realizovateľnosť a množstvo informácií, ktoré na ňom musia byť uvedené. Na druhej strane stupnice je minimalizácia vplyvu obalu na životné prostredie.

Každé z týchto kritérií zohráva dôležitú úlohu pri hodnotení obalov prihlásených do súťaže OBAL ROKU. Náročnosť hodnotenia spočíva v rozdielnej váhe týchto kritérií v hodnotených kategóriách. Účastníci by mali pri navrhovaní svojich obalov zohľadniť všetky aspekty, aby dosiahli čo najkomplexnejšie hodnotenie. Cieľom je, aby obal, ktorý získa štatút "OBAL ROKU", bol jedinečný v česko-slovenskom regióne a mal šancu získať medzinárodné ocenenie "WorldStar Packaging Awards".


Názov súťaže sa do slovenčiny, angličtiny ani do ostatných jazykov neprekladá. Pri použití napríklad v anglických textoch je možné získanie ocenenia zdôrazniť opisom, napríklad:

....our packaging is the winner of the Czech and Slovak packaging competition OBAL ROKU.